سال‌شمار ساخت سريال مختارنامه

»
فروردين 81: پس از موافقت ميرباقري با كارگرداني اين اثر، وي نگارش متن اوليه را آغاز مي‌كند.

مهر 81: آغاز نگارش نهايي متن

اسفند 81: آغاز پيش‌توليد و سفرهايي براي بازبيني لوكيشن به مناطقي همچون جنوب كشور، شاهرود، سمنان، سبزوار و...

خرداد 82: آغاز ساخت دكورها

تير 82: آغاز دوخت لباس‌ها

مرداد 82: آغاز آماده‌سازي لوازم صحنه

شهريور 82: آغاز انتخاب بازيگران

آذر 82: آغاز تست گريم بازيگران

فروردين 83: آغاز فيلمبرداري در كاشان

خرداد 84: آغاز تدوين همزمان

تير 85: آغاز فيلمبرداري در ورامين

آذر 85: آغاز فيلمبرداري در آبادان

فروردين 86: آغاز فيلمبرداري در تهران

شهريور 86: آغاز فيلمبرداري در شاهرود

خرداد 87: آغاز فيلمبرداري در شهرك سينمايي دفاع مقدس

تابستان 87: آغاز فيلمبرداري دوباره در احمدآباد مستوفي

زمستان 87: آغاز فيلمبرداري در شاهرود

بهار 88: پايان فيلمبرداري در شاهرود

تير 88: پايان فيلمبرداري

اسفند 88: پايان تدوين اوليه
This Template Pablished By TEMPlATE-WEBLOG